مرحله اول نصب - بررسی پیش نیازها

بررسی پیش نیازهای مورد نیاز نصب


تبریک! سرور شما تمام پیش نیازهای نصب پاترونیک را دارا میباشد

PHP(7.3.26) >= 7.2.0

OpenSSL PHP Extension

PDO PHP Extension

Mbstring PHP Extension

Tokenizer PHP Extension

XML PHP Extension

CTYPE PHP Extension

JSON PHP Extension

BCmath PHP Extension